Faaliyet Alanlarımız

1- Vergi Hukuku

Verilen hizmetler, vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü, idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi, Gümrük Mevzuatından ve diğer vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerle ilgili Vergi Mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması, uyuşmazlıkların idari aşamada çözülememesi halinde dava sürecinin takibi ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.


2- İdare Hukuku

Verilen hizmetler, devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemelerinin nezdinde dava sürecinin takip edilmesi başta olmak üzere İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.


3- Ceza Hukuku

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında, özel olarak da ticari ilişkilerden, fikri ve sınai haklar mevzuatından kaynaklanan ve ekonomik suçlarla alakalı uyuşmazlıklarda savcılıklar ve ceza mahkemeleri nezdinde hizmet verilmektedir. Verilen hizmetler, özellikle, Kambiyo Hukuku, İcra – İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.


4- İş Hukuku

Verilen hizmetler, işe alım prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması, iş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerinin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi, her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan doğan tüm yükümlülüklerle ilgili ve uygulamaya ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması, sendikal faaliyetler ile ilgili sorunların çözümü ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Hizmetlerimizin içeriği: * İş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, * İş Hukuku mevzuatı kapsamında yasal destek sağlanması, * Iş sözleşmelerinin feshi kapsamında yasal destek sağlanması, * İş kazaları ve hastalıklarının mevzuat kapsmaında gerekliliklerinin yerine getirilmesi kapsamında danışmanlık verilmesi, * İşyeri sağlık ve güvenliğine ilişkin ilgili yasa ve yönetmeliklerin yorumlanması ve uygulanması, * İş hukuku anlaşmazlık çözümü ve dava takibinin yapılması.
5- Ticaret Hukuku

Verilen hizmetler, danışmanlığı yapılan ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten, haksız rekabetten, ticaret unvanına tecavüzden, tacir yardımcılarının hukuki durumlarından, kıymetli evraktan, cari hesap ilişkilerinden, tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan problemlerinin Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir. Bunların dışında özellikle sözleşmelerin akdedilmesi konusunda imza öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslaklarının hazırlanması hususunda hizmetler verilmektedir.

Hizmetlerimizin içeriği: * Mevzuat ile ilgili tüm gelişmeleri takip ederek Müvekkillerimizi ivedilikle bilgilendirmek, * Şirket kuruluşu, irtibat bürosu ve şube açılışları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ulusal ve uluslararası ortaklıklara ilişkin danışmanlık sağlamak, * Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması, * Birleşme ve satın almalar, şirket birleşme ve bölünmelerinde danışmanlık sağlanması, * Sermaye artırımı ve azalışlarında yasal danışmanlık * Hisse devir sözleşmeleri, ortaklık sözleşmleri, hisse rehni sözleşmelerinin hazırlanması, * Dağıtım sözleşmleri, franchise sözleşmeşeri, acentelik sözleşmelerinin hazırlanması, * Kredi anlaşmaları, genel proje finansmanı anlaşmaları, finansal kiralama anlaşmaları, rehin sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri ve garanti anlaşmalarının hazırlanması, * Lisans sözleşmelerinin hazırlanması, * Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, * Rekabet hukuku ile ilgili konularda; rekabet hukuku konularının analizi, rekabet kurulu başvuruları, dikey ve yatay anlaşmalara uyum ile ilgili danışmanlık sağlamak.
6- Medeni Hukuk

Verilen hizmetler, aile hukuku, miras hukuku, taşınır mal zilyetliği, ayni hak tesisleri ile ilgili Medeni Hukuk Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir. Derneklerin, federasyonların ve vakıfların işleyişleri ile ilgili olarak hukuki danışmanlık verilmekte ve özellikle kurulma aşamalarında tüzüklerinin ve vakıf senetlerinin hazırlanması, kurulduktan sonraki aşamalarda ise tüzük ve vakıf senedi tadilatlarının gerçekleştirilmesi, genel kurullarına katılınması yönünde hizmetler verilmektedir.


7- İcra ve İflas Hukuku

Verilen hizmetler alacaklının alacağını alması için yetkili organlara baş vurulması, İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda alacağın tahsilinin sağlanması, alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasında uyuşmazlıkların çözümü konusunda İcra Mahkemeleri ve Genel mahkemelerde dava açmak ve sonuçlandırmak, icra işlemleri nedeniyle alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin menfaat uyuşmazlığında uygulanacak hükümler çerçevesinde işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak, Bankaların Kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarda ticari hayatta gerçek yada tüzel kişilerin Ticaret Hukuku uygulamalarından kaynaklı ihtilaflarda çözüm üretmek, borçlunun iflası halinde alacaklıların alacaklılarının iflas masasına kayıt edilmesi, alacakların tahsili için yasal girişimleri yerine getirilmesi, Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin belirli koşullar altında borca batıklığı ortadan kaldırarak sermaye şirketi ve kooperatifin varlığını sürdürmesi için İİK’nın 179 maddesi gereğince gerekli yasal girişimlerin yerine getirilmesi kapsamında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.


8- Gayrimenkul Hukuku

Büromuz; mevzuat gerekliliklerine uygun olarak taşınmazların devri ve yönetimi ile ilgili olarak gerek maliklere gerekse yatırımcılara danışmanlık yapmanın yanı sıra, özellikle gayrimenkul geliştirme projeleri husussunda uzmanlaşmıştır.

Hizmetlerimizin içeriği: * Tapu işlemlerinin yürütülmesi, * Kira, rehin ve ipotek sözleşmelerinin hazırlanması, * Gayrimenkul inceleme raporlarının hazırlanması, * İmar ve çevre mevzuatı kapsamında danışmanlık verilmesi, * Kamulaştırma mevzuatı kapsamında danışmanlık verilmesi, * Satış vaadi sözleşmeşeri ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması.
9- Fikri Mülkiyet Hukuku

Gümümüzde ticaret hayatındaki rekabetin artmasıyla, Fikri Mülkiyet Haklarının etkin ve aktif şekilde savunulması şirketlerin başarısı açısından önemli hale gelmiş ve bunun sonucu olarak son dönemlerde Fikri Mülkiyet Hukuku hem Türkiye’de hem de Uluslararası alanda hızlı bir şekilde gelişmiştir. Bu hızlı gelişim Fikri Mülkiyet Hukuku konularda hukuki hizmetin yetkin avukat ve uzmanlar tarafından sunulması gerekliliğini doğurmuştur. Bu kapsamda Hukuk Büromuz bünyesinde Türk Patent enstitüsü nezdinde işlem yapma yetkisine haiz ve fikri mülkiyet hukuku ile ilgili konularda kapsamlı teorik ve pratik bilgiye sahip avukatlar ve diğer uzmanlardan oluşan Fikri Mülkiyet Hukuku Departmanını bünyesinde barındırmaktadır. Fikri Mülkiyet Hukuku Departmanımızın sunmuş başlıca hizmetler aşağıdaki şekildedir;

* Marka, endüstriyel tasarım ve patent haklarının tecavüzünden kaynaklanan hukuk ve ceza davaları, * Marka, endüstriyel tasarım ve patent haklarının tecavüzünden kaynaklanan hukuk ve ceza davaları, * Marka, endüstriyel tasarım ve patent haklarının tecavüzünden kaynaklanan hukuk ve ceza davaları, * Hükümsüzlük ve iptal davaları, * Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin temlik ve lisans sözleşmeleri * Haksız rekabet davaları.
10- Dava Takibi Hizmetleri

Büromuz; halihazırda yurtiçi ve yurtdışı uyuşmazlık bazlı hukuki çözüm hizmetlerini yürütmektedir. Ayrıca; yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, vergi anlaşmazlıkları ve çalışma alanlarımızda yer alan bütün hukuk alanlarında dava takibi ve uyuşmazlık çözümü hizmeti sunulmaktadır.